Wie we zijn

Emporiashop.be is onderdeel van Essec Telecom Center

ONDERNEMINGSGEGEVENS

Essec Telecom Center MAATSCHAPPELIJKE ZETEL – emporiashop.be
Hyundailaan 1
3980 Tessenderlo
E-mail info@essec.be
Tel. 00.32.(0)11.45.04.60
BTW BE 0441.787.092

Essec Telecom Center NV
Paalsesteenweg 201/A
3583 Paal-Beringen
RPR Antwerpen

Onze verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden ESSEC TELECOM CENTER NV

 1. TOEPASSELIJKHEID EN AFWIJKINGEN

Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze vertegenwoordigers zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.

 • TOEPASSELIJKE WET – RECHTSBEVOEGDHEID

Op al onze overeenkomsten is enkel Belgisch recht van toepassing.

 • TRANSPORT, RISICO

Behoudens tegengesteld beding, vallen de transportkosten en risico’s van het materiaal, de terugzendingen van het herstelde of vervangen materiaal aan de koper, evenals het demonteren en hermonteren van onderdelen, ten laste van de koper.

 • EIGENDOMSVOORBEHOUD

Eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op de koper over nadat deze aan ons al het door hem uit oorzaak van deze levering verschuldigde met inbegrip van de eventuele kosten, rente en penaliteit, heeft voldaan. De koper kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken, meer in het bijzonder, kan hij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen.

De koper verbindt er zich toe om ons onmiddellijk in te lichten over elk feit dat rechten zou kunnen schaden, in het bijzonder over elk eventueel beslag te zijnen laste alsook het eventueel in pand geven of gegeven zijn van het handelsfonds.

 • HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : De consument heeft het recht aan Essec Telecom Center mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Essec Telecom Center klantendienst. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de onderneming heeft meegedeeld, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij de onderneming aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, wordt het recht behouden om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

Het modelformulier voor herroeping kan u terugvinden onderaan deze algemene voorwaarden.

 • LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST


Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd binnen België.

De levering gebeurt door Bpost.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

De kosten van de levering kosten binnen België voor een bestelling minder dan €100 bedragen €5. Voor een bestelling van meer dan €100, worden er geen verzendingskosten aangerekend.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onverwijld worden gemeld aan Essec Telecom Center NV.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Essec Telecom Center was geboden.

 • GARANTIE EN KLACHTEN

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Essec Telecom Center klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Essec Telecom Center.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

De klantendienst van Essec Telecom Center is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)11 45 04 60, via e-mail op info@essec.be of per post op het volgende adres : Paalsesteenweg 201/A ,3583 Paal-Beringen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 • AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Essec Telecom Center niet. Essec Telecom Center is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Essec Telecom Center is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Essec Telecom Center. Essec Telecom Center kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dat nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 • PRIJZEN

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dat apart vermeld. Extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten die de klant zal moeten betalen zullen eveneens duidelijk worden vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Indien tussen het tijdstip van onze orderbevestiging en het tijdstip van de uitvoering ervan -zelfs indien dit tijdstip zich situeert na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn, doch zonder dat dit het gevolg weze van een grove fout in hoofde van onze vennootschap – onze kosten gestegen zijn ingevolge veranderingen in de valutanoteringen, verhogingen van de lonen of ingevolge welk danige maatregelen van eigen of vreemde overheid, zullen wij gerechtigd zijn deze stijging aan onze koper door te berekenen voor zover de oorspronkelijke overeengekomen prijs aldus niet verhoogd wordt met meer dan 20%. Is dit wel het geval, zal de koper, indien hij zulks verkiest, aan de verkoop kunnen verzaken, doch zonder op enige schadevergoeding aanspraak te mogen maken.

 • BETALING

Alle betalingen dienen te geschieden op de maatschappelijke zetel van ESSEC TELECOM CENTER N.V., netto-contant, zonder korting, conform de betalingsovereenkomst vermeld op een order en/of leveringsbon en/of factuur. Behoudens afwijkende overeenkomst dient de betaling steeds te gebeuren voor de vervaldag vermeld op de factuur.

De klant kan een bestelling plaatsen via www.emporiashop.be . Na het ingeven van de gegevens van de klant, kan er een keuze worden gemaakt tussen verzend – en betaalmethodes. Hierna wordt de bestelling bevestigd.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

via kredietkaart (Visa, Mastercard, American Express)

via bankkaart (Bancontact / Mister Cash )

via overschrijving op rekeningnummer BE08 3350 2258 8013

Alle hierboven vermelde betaalmethodes worden aangeboden zonder extra kosten.

 • WANBETALING

Ingeval van niet betaling van de factuur op haar vervaldatum is vanaf de vervaldag en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling van rechtswege een interest verschuldigd t.b.v. 12% op het openstaande factuurbedrag.
Ook is door het enkel feit van de niet betaling van een factuur op haar vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling een forfaitair schadebeding verschuldigd t.b.v. 10% op het factuurbedrag en dit met een minimum van 125 EUR en maximum van 250 EUR.
Eventuele onkosten die verbonden zijn aan onbetaald gebleven wisselbrieven of cheques zijn in deze schadevergoeding niet begrepen en worden afzonderlijk aangerekend.
Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldatum of bij het in protest zijn van een wissel, worden onmiddellijk alle andere verschuldigde sommen eisbaar en behouden wij ons het recht voor om hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten hetzij de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of nog niet uitgevoerde gedeelte en zonder dat de opdrachtgeven over enig verhaal kan beschikken doch onverminderd ons recht op schadevergoeding.

 1. BETALING DOOR WISSEL OF MET ANDERE DOCUMENTEN

Het aanvaarden van wissels of andere betalingsdocumenten zullen nooit als schuldvernieuwing beschouwd worden.

 1. BURGERLIJKE AANPSRAKELIJKHEID BIJ BRAND

De koper, eigenaar of huurder van bestaande gebouwen, waaraan of waarin de verkoper zal gewerkt worden, zal een afstand van verhaal bedingen bij zijn brandverzekeraar, voor enig verhaal dat er zou kunnen ontstaan, door een fout van de verkoper of zijn personeel (zware fouten uitgesloten) voor de schade ten gevolge van brand en aanverwante gevaren, gevolgschade inbegrepen.
Indien de koper als zijn eigen verzekeraar optreedt, zal hij zelf het afstand van zijn verhaal toestaan.
De eventuele kosten hiervan zijn te laste van de koper.

Essec Telecom Center heeft het reglement van UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op www.unizo.be/e-commerce waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO. U kan zich ook wenden tot het ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/)

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

[dit dient verplicht meegedeeld te worden indien het herroepingsrecht van toepassing is]

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan [hier dient de onderneming zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen] :

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.